Školní družina

Strakonice, Plánkova 430
Tel.: +420 601 554 216 e-mail: narovcova@zmskolast.cz

Školní družina je součástí MŠ, ZŠ a Praktické školy Strakonice, Plánkova 430. Družinu mohou navštěvovat žáci základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně. Počty oddělení ŠD odpovídají Vyhlášce č. 74/2005 Sb. § 10, odstavec 3.

Ve školní družině pracují 4 vychovatelé a 8 asistentů pedagoga.

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky i asistenti pedagoga se snaží vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy a školy.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků, které žáci mohou bezúplatně navštěvovat.

Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku a přípravného stupně, k pravidelné docházce však jsou přijímáni i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

ŠD je vybavena žebřinami, tabulemi a žíněnkami, počítači a audiovizuální technikou. Je zde též umístěna školní knihovna. Děti mají k dispozici bohatý výběr hraček. ŠD využívá školní pozemek se zahradou, pískovištěm, houpačkou a dalšími herními prvky. Dále má ŠD k dispozici hernu, snoezelen a pořádá pravidelné vycházky do okolí, přizpůsobené výuce a času odchodu žáků domů.

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte.

Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků. Vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou.

Činnost školní družiny je obsahově zaměřena na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Se žáky jsou prováděny rozhovory a besedy o problematice patologických jevů.

Využívá se také audiovizuální a ICT techniky.

Žáci školní družiny se spolupodílejí na životě školy, společně plánují s paní vychovatelkou činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních. Provádějí následné hodnocení činnosti. Rodiče žáků jsou ústně či prostřednictvím nástěnky informováni o činnosti školní družiny.