Mateřská škola speciální

Plánkova 430
386 01 Strakonice
Telefon: 383 332 433 mobil: 601 554 217
E-mail: mss@zmskolast.cz


Mateřská škola speciální je jediným zařízením tohoto typu na Strakonicku, dojíždějí k nám děti z různých míst v regionu, pro které je vhodné prostředí s menším počtem dětí a individuálním přístupem.

Docházejí k nám děti s:
 • ● mentálním postižením
 • ● s kombinací mentálního a dalšího postižení (smyslového, tělesného..)
 • ● s mentálním postižením a autismem
Stěžejní metodou je individuální přístup k potřebám každého dítěte. Výuku zajištují kvalifikovaní speciální pedagogové podle školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět“, příp. podle individuálně vzdělávacího plánu (IVP).
Při výchovně vzdělávacím procesu pomáhají pedagogičtí asistenti, kteří poskytují zvýšenou péči jednotlivcům. Děti, které docházejí do naší mateřské školy, mohou následně pokračovat v běžných mateřských školách, základních školách.

Vítáme vás v naší mateřské škole.Nabízíme

 • ● odbornou speciálně-pedagogickou péči
  • - surdopedická péče (základy znakové řeči, odezírání, rozvoj řeči)
  • - tyflopedická péče (prostorová orientace, stimulace zrakového vnímání)
  • - péče o děti s autismem (AAK, VOKS, piktogramy)
 • ● logopedická péče (každodenně „logopedické chvilky“ v MŠ + k nám dochází kvalifikovaný logoped)
 • ● rehabilitační péči (použití overballů, relaxačních vaků a válců, míčkování)
 • ● další rehabilitační aktivity (práce s keramickou hlínou, modelování)
 • ● hipoterapii
 • ● zdravotně - preventivní programy (návštěvy zimního stadionu, předplavecký výcvik, cvičení s prvky aerobiku)
 • ● aktivity posilující estetické cítění dítěte (muzikoterapie, arteterapie)
 • ● aktivity podporující socializaci dítěte (návštěvy divadel, návštěvy MŠ a ZŠ, výlety)
 • ● snoezelen (senzomotorická místnost)
 • ● zahradu s prostorným dětským hřištěm (skluzavky, pískoviště, houpadla, auto, vláček, venkovní xylofon)

Tradice v naší MŠS

Drakiáda
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Návštěva písecké Sladovny
Návštěva zimního stadionu
Maškarní karneval
Návštěva dětské knihovny
Festival SalveCaritas - Salve Vita
Plavecký výcvik
Besídka ke Dni matek
Den s bezpečnostními složkami
Oslava Dne dětí
Školní výlet do ZOO
Opékání vuřtů ke konci školního roku

Informace pro rodiče

 • 1) Provoz MŠ je pondělí až pátek od 6:30 do 16:00
 • 2) Informace o změně docházky (nepřítomnosti dítěte) prosíme oznámit na tel. 383 332 433
 • 3) Stravování zajišťuje jídelna při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice Plánkova, Zvolenská 934
  CENÍK STRAVNÉHO:
  I. stupeň: děti od 3 do 6 let platí 36,- Kč / den
  II. stupeň: děti nad 7 let platí 38,- Kč /den

  Vydávání jídla je možné pouze 1. den nemoci dítěte, do vlastních jídlonosičů. Odhlašování stravy se provádí pouze do 11:30 předchozího dne na telefonním na čísle MŠ 383 332 433 a pomocí kódu dítěte přes internet strava.cz. (bližší informace podá vedoucí ŠJ – telefon 383 316 106). Před začátkem školního roku je nutné složit zálohu na stravné ve výši 850,-Kč.
 • 4) Při příchodu dítěte do MŠ zvoňte prosím na třídu „Berušky’’, při odchodu pak na zvonek „Včelky’’. Kvůli bezpečnosti Vašeho dítěte: prosíme, předávejte jej osobně p. učitelce, případně pedagogické asistentce!!!
 • 5) Úplata za předškolní vzdělávání činí 250,- Kč/měsíčně. Platba probíhá v hotovosti, přímo v MŠ. Školné neplatí děti poslední rok před školní docházkou a děti s odloženou školní docházkou (odkladem).
Školní řád Mateřské školy

ZÁPIS A DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ VMŠ:

Srdečně Vás zveme na ZÁPIS a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do Mateřské školy speciální Plánkova, který probíhá každoročně v květnu (upřesněno na vývěsce v MŠ, na webu - aktuality školy). Přijetí dítěte je možné i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita MŠ. Individuální návštěva MŠ je samozřejmě možná po telefonické dohodě s vedením školy.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠS

 • 1) Do MŠ speciální se přijímají děti s
  • ● mentálním postižením
  • ● s kombinací mentálního a dalšího postižení (smyslového, tělesného..)
  • ● s mentálním postižením a autismem
 • 2) K zápisu do MŠ speciální přijde dítě již s doporučením jakéhokoliv poradenského zařízení (SPC, PPP)
 • 3) Při splnění bodu 1) a 2) se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Spolupráce

 • ● ZŠ Plánkova, Strakonice
 • ● SPC Svatopluka Čecha, Strakonice
 • ● PPP Strakonice
 • ● SVP Strakonice
 • ● SPC pro sluchově postižené, České Budějovice
 • ● SPC pro tělesně postižené ARPIDA
 • ● SPC pro děti s poruchami autistického spektra, České Budějovice
 • ● SPC pro vady řeči, Týn nad Vltavou
 • ● MŠ Holečkova, MŠ Čtyřlístek, MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice
 • ● další specialisté: logopedické ordinace, ORL ordinace, dětský neurolog, dětský psychiatr Písek, rehabilitační ordinace ČB, pediatrické ordinace…
 • ● Městská policie Strakonice
 • ● STARZ Strakonice
 • ● ČSAD STTRANS Strakonice
 • ● Psí útulek Strakonice
 • ● Šmidingerova knihovna
 • ● MěKS Strakonice

Kudy se k nám dostanete

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídlí ve společné budově v ulici Plánkova 430. Vchod do MŠ je samostatný, přístupný z ulice Svatopluka Čecha. Vjezd do školyje povolen pouze zaměstnancům školy a rodičům imobilních žáků - 1. odbočka vlevo z ulice Svatopluka Čecha - branou na parkoviště školy.