Praktická škola dvouletá

Strakonice, Plánkova 430
Tel.: 383 333 465, e-mail: kostalova@zmskolast.cz

Poskytuje střední vzdělávání žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, jeho úspěšným ukončením získá žák střední vzdělání.

Nabízíme

V praktické škole dvouleté se usilujeme o naplnění těchto cílů:

 • * klidné, bezpečné a podnětné prostředí, možnost učení i relaxace ve speciálně upravených učebnách;
 • * využívání pozitivní motivace;
 • * využívání forem alternativní komunikace a strukturovaného učení, komunikace prostřednictvím výpočetní techniky;
 • * cvičení samostatnosti, schopnosti soužití s jinými lidmi a orientace v sociálním prostředí;
 • * rozšiřování a prohlubování poznatků získaných v základním vzdělávání;
 • * upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zkvalitnění jejich vědomosti, dovednosti a formování jejich postojů;
 • * podněcování tvořivého myšlení;
 • * zaměření na praktické činnosti – sebeobsluhu, hygienu, šití a vaření;
 • * nácvik vytrvalosti v pracovních činnostech, osvojování poznatků a pracovních postupů;
 • * vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a respektování stanovených pravidel;
 • * rozvíjení tělesných a duševních schopností a dovedností žáků;
 • * rozvíjení individuálních schopností žáků v zájmových kroužcích;
 • * návštěvy divadelních představení, výstav a koncertů;
 • * spolupráce s rodiči, společné akce školy;
 • * spolupráce s odborníky;
 • * pomoc při pracovním uplatnění nebo dalším vzdělávání absolventů;
 • * odbornost, profesionalita a kreativita pedagogů.