Praktická škola jednoletá

Strakonice, Plánkova 430
Tel.: 383 333 465, e-mail: kostalova@zmskolast.cz

Nabízíme

Vzdělávání v praktické škole jednoleté dále rozvíjí klíčové kompetence získané na úrovni základního vzdělávání a utváří odborné kompetence podle zaměření přípravy. Poskytujeme střední vzdělání žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, jeho úspěšným ukončením získá žák střední vzdělání. Dosažení uvedených cílů znamená posílení předpokladů integrace žáků do společnosti. V praktické škole jednoleté se usiluje o naplnění těchto cílů:

 • * rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání;
 • * upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti, dovednosti a formovat jejich postoje;
 • * podněcovat žáky k tvořivému myšlení;
 • * vést žáky k využívání komunikačních dovedností (případně alternativních způsobů komunikace), používat účinnou a otevřenou komunikaci a směrovat je k demokratické diskuzi;
 • * rozvíjet tělesné, duševní a specifické schopnosti a dovednosti žáků;
 • * učit žáky vnímat a chránit zdraví jako vyvážený stav duševní, fyzické a sociální pohody;
 • * rozvíjet vztahy k lidem, k prostředí a přírodě;
 • * směřovat žáky k jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
 • * vést žáky k vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel;
 • * vést žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci;
 • * směřovat žáky k osvojování si poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání pracovních činností podle jejich schopností.