Základní škola speciální

Plánkova 430
386 01 Strakonice
Telefon: 383 333 465 E-mail: info@zmskolast.cz


Poskytujeme žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem vzdělávání základní škole speciální. Ukončením vzdělávacího programu v základní škole speciální získává žák základy vzdělání.

„Všechny děti potřebují podporu, naději a někoho, kdo v ně bude věřit…“

Usilujeme o to, aby naše škola poskytovala žákům podnětné, bezpečné a klidné prostředí, které žákům umožňuje se co nejvíce rozvíjet. Žáci jsou vzdělávání podle ŠVP Cesta pro život I a ŠVP Cesta pro život II. Výuka probíhá individuální formou a s individuálním přístupem speciálních pedagogů. Třídy základní školy speciální jsou rozděleny podle individuálních potřeb a schopností žáků.

Našim žákům zajišťujeme:

► Individuální přístup – při výuce se přizpůsobujeme potřebám žáků, volíme takové pracovní tempo, aby všichni žáci zažívali pocit úspěchu.

► Rozvoj sebevědomí, vnímání, komunikace a důvěry prostřednictvím pozitivního citového vztahu mezi žákem a pedagogem (učitelem, asistentem).

► Využití výukových materiálů, které umožňují plně zohlednit schopnosti žáků. Materiály doslova šijeme „na míru“ jednotlivým žákům.


Individualizované materiály pro naše žáky

► Využití strukturovaného učení (nejen) u žáků s poruchami autistického spektra.
Strukturované učení a denní režimy

► Alternativní a augmentativní komunikace u žáků s narušenou komunikační schopností – nabízíme zácvik metody VOKS (vyškolení pedagogové) a její používání ve školním prostředí (viz videoprezentace).


Využití metody VOKS

► Rozvoj sociální interakce a nácvik sociálních dovedností.

► Rozvoj a podpora samostatnosti a sebeobsluhy. Dosažení co nejvyšší možné míry nezávislosti. Propojení výuky ve školním prostředí se situacemi běžného života „v terénu“.

► Zajištění příjemného a bezpečného prostředí s ohledem na jedinečné potřeby žáků


Prostředí třídy s možností využití relaxačního koutku


Všechny třídy umožňují střídání pracovního rytmu se začleněním chvilky odpočinku nebo hry

► Vyvážená kombinace výuky a hry, která má relaxační a socializační význam a poskytuje žákům prostor k odpočinku. Střídání prostředí – snoezelen, školní herna, venkovní hřiště a zahrada.

► Moderní výukové pomůcky – interaktivní tabule, komunikátory, tablety.


Některé pomůcky využívané v ZŠS

Personální obsazení:

6 učitelů
7 asistentů pedagoga